Miten monimuotoisuutta johdetaan käytännössä?

Kaikille sopivassa työpaikassa työn ja työyhteisön johtaminen ja esimiestyö on reilua, tasapuolista ja vailla ennakko-oletuksia. Tämä koskee tehtävien jakoa, joustoja ja eri motivointikeinojen käyttöä.

Johtamisen tavoitteena on, että kaikki onnistuvat työsuorituksissaan ja saavat osallistua omaa työtä koskeviin päätöksiin. Tämä koskee niin eri-ikäisiä, eri sukupuolia ja sukupolvia edustavia kuin etniseltä taustaltaan ja koulutustasoltaan erilaisia työntekijöitä. Tavoitteet ovat samat myös yksilön terveydentilasta, elämän- ja perhetilanteesta ja työkaaren vaiheesta tai muista eroista huolimatta.

Ratko-toimintamalli vaikuttaa henkilöstöjohtamiseen (HRM)

Ratko-malli sisältää juuri tällaisia niin kutsutun uuden ajan työn ja työnteon uuden maailman elementtejä. Näitä ovat mm.

 • työn ketterä räätälöinti ja muotoilu
 • työjärjestelyt henkilön toimintakyvyn tai elämäntilanteen mukaan
 • työntekijöiden vaikutusmahdollisuus oman työn tekemisen tapaan, sisältöön tai paikkaan.

Mallin käyttöönotto vaikuttaa henkilöstöjohtamisen eri toimintoihin kuten rekrytointiin, perehdytystapoihin, kehittämiseen ja työn suoritusarviointiin.

Uudet henkilöstöjohtamisen toimintatavat muuttuvat normaaleiksi ja pysyviksi silloin, kun monimuotoisuutta tukevan johtamisen periaatteet tunnistetaan ja tiedostetaan sopiviksi kaikille työntekijöille – ei ainoastaan Ratko-toimintamallin kohteena oleville työntekijöille. Jokaisen työntekijän erilaiset, yksilölliset tarpeet tulisi ottaa huomioon johtamisessa.

Mistä aloitat ja miten etenet johtamisen kehittämisessä?

Monimuotoisuuden vaikutukset ja johtamisen kehittämiskohteet ilmenevät monella tasolla. Kehittämisellä pyritään vaikuttamaan niin yksilöiden toimintaan kuin organisaation eri toimintoihin.

Kehittämisen tavoitteena on:

 • Vähentää eriarvoisuutta. Poistetaan sellaiset henkilöstöjohtamisen käytännöt sekä työpaikan ja siellä työskentelevien henkilöiden toimintatavat, jotka aiheuttavat eriarvoisuutta.
 • Huomioida yksilölliset tarpeet. Luodaan työn tekemiselle puitteet (tehtävät, järjestelyt, tavoitteet), jotka vastaavat mahdollisimman hyvin yksilöiden erilaisia tarpeita, osaamista ja toimimista omana itsenään.

Tämä tarkoittaa, että monimuotoisuutta arvostetaan osaamispääomana. Erilaisten näkemysten ja kokemusten myötä voidaan myös oppia uudenlaista toimintatapaa ja hyödyntää monimuotoisuutta (liike)toimintaetujen ja lisäarvon saavuttamiseksi.

Monimuotoisuus vaikuttaa eri tasoilla. Kuvasta näet, millaisia vaikutuksia monimuotoisuudella on ja mitä kehittämisen kohteita monimuotoisuuden johtamisessa on organisaation eri tasoilla.

 

 Monimuotoisuuden vaikutukset ja kehittämiskohteet

ideapallo Tehtävä monimuotoisuusjohtamisen kehittämisestä

Käy kuvan eri osat läpi, ja mieti millaisia vaikutuksia henkilöstön monimuotoisuudella on:

 1. Henkilöstöjohtamisen käytäntöihin (HRM)
 2. Lähijohtamiseen tai yksilön työntekoon liittyviin tarpeisiin.
 • Mitä muutoksia/muutostarpeita monimuotoisuus edellyttää omassa organisaatiossasi/työpaikassa X?
 • Kenen kanssa lähdet kehittämään toimintatapoja?

Henkilöstöjohtamisen käytännöt (HRM)

 • Millainen on työpaikan houkuttelevuus, maine sekä työnantaja/julkisuuskuva?
 • Onko henkilöstörakenne tasapainoinen? Kuka puuttuu työntekijänä, entä asiakkaana? Miksi?
 • Rekrytoidaanko aliedustetuista ja vaikeasti työllistyvistä ryhmistä? Ellei, niin miksi?
 • Käytetäänkö tarvittaessa positiivista erityiskohtelua?
 • Kuka työpaikassa etenee?

Lähijohtaminen ja yksilölliset tarpeet

 • Minkälaisia yksilöllisiä tarpeita ihmisillä on työssä?
 • Kuinka pitkälle yksilöllinen erilaisuus ja monimuotoisuuden koko kirjo on mahdollista ottaa lähijohtamisessa huomioon?
 • Kuinka esimies voi edistää oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta arjessa? Esimerkiksi osallistaa, sitouttaa ja varmistaa työyhteisöön kuulumisen ja hyvinvoinnin.